Անցնել վերնագիր Բաց թողնել հիմնական բովանդակությունը Բաց թողնել footer
թարգմանել

Խնդրում ենք օգտագործել այս հղումը `հնարավորը զեկուցելու համար: Խնդրում ենք օգտագործել այս հղումը` ստուգման տեղեկատվության համար
Հերթապահության խախտումներ                                         Ուսումնական միջավայրի գրասենյակ                Խնդրում ենք սեղմել այստեղ

Անանուն աշխատանքային ժամերի հաշվետվությունների գործիք

Կոնտակտային տվյալներ

Ֆիզիկական տեղադրություն
915 Vassar NE
Suite 120
Հեռ. 505.272.6225
Fax: 505.272.5184
GMEOffice@salud.unm.edu 

Mailing Address
Ավարտական ​​բժշկական կրթություն
MSC 11 6093
1 Նյու Մեքսիկոյի համալսարան
Albuquerque, NM 87131