Անցնել վերնագիր Բաց թողնել հիմնական բովանդակությունը Բաց թողնել footer

Խնդրում ենք օգտագործել այս հղումը՝ հնարավորը հաղորդելու համար Խնդրում ենք օգտագործել այս հղումը Ստուգման տեղեկատվության համար
Հերթապահության խախտումներ                                         Ուսումնական միջավայրի գրասենյակ                Խնդրում ենք սեղմել այստեղ

Անանուն աշխատանքային ժամերի հաշվետվությունների գործիք

Կոնտակտային տվյալներ

Ֆիզիկական տեղադրություն
915 Vassar NE
Suite 120
Հեռ. 505.272.6225
Fax: 505.272.5184
GMEOffice@salud.unm.edu 

Mailing Address
Ավարտական ​​բժշկական կրթություն
MSC 11 6093
1 Նյու Մեքսիկոյի համալսարան
Albuquerque, NM 87131